หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > คาดการณ์เศรษฐกิจเอสโตเนียปลายปี 2566

คาดการณ์เศรษฐกิจเอสโตเนียปลายปี 2566

Statistics Estonia ได้เปิดเผยการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของเอสโตเนียในปี 2566 โดยคาดว่า GDP จะมีการปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 3 ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาสินค้าและบริการยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี พบว่า สาขาเศรษฐกิจสำคัญที่ยังมีการขยายตัวในช่วงภาวะเงินเฟ้อและมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเอสโตเนีย ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมและการประมง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาก่อสร้าง และสาขาบริการ เป็นต้น

ในส่วนของการค้าระหว่างประเทศของเอสโตเนียในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 พบว่า มูลค่าการค้าระหว่างประเทศปรับลดลงประมาณ 329 ล้านยูโร โดยการส่งออกมีการปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 11 และการนำเข้าปรับตัวลดลงร้อยละ 15 ทั้งนี้ คาดว่าภาวะเศรษฐกิจของเอสโตเนียจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ในกรณีที่อัตราเงินเฟ้อมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. แม้ว่าภาวะเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศบอลติกรวมถึงเอสโตเนียจะเริ่มมีการปรับตัวลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 โดยอัตราเงินเฟ้อของเอสโตเนีย ณ เดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ที่ร้อยละ 6.4 (ปรับตัวลดลงจากเดือนมิถุนายน 2566 ร้อยละ 0.6) อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์ของเอสโตเนียส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของเอสโตเนียจะยังคงอยู่ในช่วงภาวะทดถอยต่อไปและอาจต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 อย่างไรก็ดี เอสโตเนียยังคงมีสาขาเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและสามารถกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหากรัฐบาลเร่งให้การสนับสนุนเพิ่มยิ่งขึ้น อาทิ เช่น สาขาเกษตรกรรม และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะธุรกิจ FinTech และ Startup เป็นต้น

2. รัฐบาลเอสโตเนียได้มีการดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ การสร้างโอกาสทางการค้าเพื่อหาคู่ค้าใหม่จากเอเชียและแอฟริกา โดยเน้นที่การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ เอสโตเนียยังไม่มีการออกมาตรการด้านภาษีเพื่อบรรเทาภาวะเงินเฟ้อแต่อย่างใด โดยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดในภูมิภาคเป็นสำคัญ

 Statistics Estonia

Estonian Public Broadcasting

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login