หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > ความคืบหน้าสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 ร้อยละ 81

ความคืบหน้าสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 ร้อยละ 81

ความคืบหน้าการก่อสร้างมิตรภาพ แห่งที่ 5 เพื่อเชื่อมระหว่างจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย กับแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า ร้อยละ 81 และจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2024

การก่อสร้างสะพานดังกล่าว ได้แบ่งออกเป็น 2 สัญญา โดยสัญญาฉบับแรก มีความคืบหน้า ร้อยละ 69 และจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม สัญญาฉบับที่ 2 ครอบคลุมถึงการก่อสร้างถนนเชื่อมสะพาน และอาคารจุดตรวจคนเข้าเมือง การติดตั้งระบบระบายน้ำ การก่อสร้างศุลกากรและงานอื่นๆ โดยสัญญาฉบับ 2 มีความคืบหน้าร้อยละ 94 รวมความคืบหน้าเฉลี่ยทั้ง 2 สัญญาคือร้อยละ 81

ทั้งนี้ ความคิดริเริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 เริ่ม ตั้งแต่ปี 2014 การออกแบบการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2018 และเริ่มก่อสร้างสะพานในเดือนมกราคม 2021 โดย สปป.ลาว ได้กู้เงินจาก สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (NEDA) ประเทศไทย วงเงิน 1.38 พันล้านบาท และรับผิดชอบการก่อสร้างในส่วนของลาว ระยะทาง 535 เมตร และการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อสะพาน อาคารตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และการก่อสร้างอื่นๆ ในฝั่ง สปป.ลาว

โครงการดังกล่าว ยังได้จ่ายค่าชดเชยให้แก่ประชาชน ในการเวนคืนที่ดินมากกว่า 5 พันล้านกีบ รวมพื้นที่ประมาณ 52 เฮกต้า ที่เป็นพื้นที่การเกษตรของประชาชน

การก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวและไทย ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงในภูมิภาคระหว่างสองฝั่งแม่น้ำโขงให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน การลงทุน การท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสองประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจในจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย และแขวงบอลิคำไซ ทั้งนี้ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทั้ง 4 แห่ง ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ใน 2 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย , สะหวันนะเขต – มุกดาหาร , คำม่วน – นครพนม และ ห้วยทราย – เชียงของ

ที่มา :

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

Vientiane Times

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login