หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > การนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็งผ่านสนามบินนานาชาติอู๋ซวีกลับสู่ภาวะปกติ

การนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็งผ่านสนามบินนานาชาติอู๋ซวีกลับสู่ภาวะปกติ

การนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็งผ่านสนามบินนานาชาติอู๋ซวีกลับสู่ภาวะปกติ

[

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา เที่ยวบินบรรทุกปลาหมึกแช่แข็งจากเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามถึงสนามบินนานาชาติอู๋ซวีเมืองหนานหนิง ปลาหมึกแช่แข็งล็อตนี้ผ่านการตรวจสอบและกันกันโรคจากรสำนักศุลกากรอย่างเรียบร้อย พื้นที่ตรวจสอบและกักกันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็งที่นำเข้าโดยเฉพาะเปิดใช้งานสู่ภาวะปกติหลังจากปิดชั่วคราวจากการขยายการก่อสร้าง

ระหว่างการก่อสร้างโครงการขยายพื้นที่ตรวจสอบและกักกันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็งที่นำเข้าโดยเฉพาะทำให้กิจการนำนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็งของสนามบินนานาชาติอู๋ซวีเมืองหนานหนิงหยุดเป็นชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 โครงการดังกล่าวได้ผ่านการตรวจรับจากสำนักงานศุลกากรหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงอย่างเป็นทางการ แต่ยังไม่ได้ใช้งานในเชิงปฏิบัติจนถึงการนำเข้าปลาหมึกเวียดนามที่กล่าวข้างต้น

หลังจากขยายการก่อสร้าง พื้นที่ตรวจสอบและกักกันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็งที่นำเข้าโดยเฉพาะจะมีเนื้อที่ 1,010 ตารางเมตร และมีสิ่งอำนวยความพื้นฐานครบวงจร โดยประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบและกักกันโรคและอุปกรณ์ที่ใช้ในเชิงปฏิบัติการจำนวน 40 ชุด อาทิ เครื่องเอ็กซเรย์ ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพ ตู้บําบัดน้ำเสียอัจฉริยะ รวมถึงมีการสร้างห้องเก็บตัวอย่างระบบความเย็น เป็นต้น ซึ่งสามารถตรวจสอบและกักกันสินค้า 60 ตันต่อวัน คาดการณ์ว่า จะส่งเสริมให้ปริมาณการขนส่งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่เย็นของสนามบินนานาชาติอู๋ซวีเมืองหนานหนิงสูงถึง 3,500 ตันต่อปี

การขยายการก่อสร้างครั้งนี้จะส่งเสริมให้สนามบินนานาชาติอู๋ซวีเมืองหนานหนิงเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่นำเข้า สำหรับการพัฒนาความพร้อมของสนามบิน สำนักงานศุลกากรหนานหนิงจะติดตั้งระบบการจัดการข้อมูลโลจิสติกส์ของด่านเพื่อยกระดับของสิ่งอำนวยความพื้นฐานของด่านในท่าอากาศยานพัฒนาให้มีความพร้อมโดยใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น

ปัจจุบัน สนามบินนานาชาติอู๋ซวีเมืองหนานหนิงมีพื้นที่ตรวจสอบและกักกันสินค้านำเข้าโดยเฉพาะจำนวน 3 แห่ง สำหรับสินค้าที่แตกต่างกันแบ่งเป็น  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง สัตว์น้ำที่มีชีวิต และ ผลไม้ สำหรับขั้นตอนการนำเข้า ตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นมา สำนักงานศุลกากรได้จัดทิมงานที่ทำงานควบคุมสินค้านำเข้าดังกล่าวโดยเฉพาะ อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่านด่าน เช่น ลดเวลาอนุมัติการยื่นขอใบรับรองการตรวจและกักกันโรคสำหรับสินค้านำเข้า จาก 20 วันเป็น 3 วัน ปรับปรุงอัตราการสุ่มตรวจจาก 100% เป็นน้อยสุด 30% ตามระดับความเสี่ยงของสินค้า และให้บริการนัดหมายพิธีการศุลกากรด้วยเวลา “7×24”ชั่วโมง ทำให้สินค้าที่มาถึงสนามบินสามารถตรวจสอบ และตรวจปล่อยได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ปี 2565 ปริมาณการขนถ่ายสินค้าของสนามบินนานาชาติอู๋ซวีเมืองหนานหนิงอยู่ที่ 72,700 ตัน มีอัตราการขยายตัวถึง 205%

ความเห็นของสคต.หนานหนิง ปัจจุบัน จีนมีพื้นที่ตรวจสอบและกักกันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะทั้งหมดมีจำนวน 62 แห่งทั่วประเทศจีน สำหรับพื้นที่ตรวจสอบและกักกันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะ อยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สนามบินนานาชาติอู๋ซวีเมืองหนานหนิง และด่านตงซิง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทยที่จีนอนุญาตนำเข้ามีทั้งหมด 49 ชนิด ปี 2565 จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากต่างประเทศมูลค่า 39,873 ล้านหยวนจาก 73 ประเทศ มูลค่านำเข้าจากไทย 111 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วน 0.27% ดังนั้น จากตัวเลขพบว่า ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็งยังมีสัดส่วนที่น้อย และยังมีโอกาสในการขยายการส่งออกเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดนี้ รวมทั้ง ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังตลาดจีน สามารถพิจารณาใช้ด่านในเขตฯ กว่างซีจ้วงจำนวน 2 ด่านดังกล่าว เนื่องจากมีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งใกล้กับประเทศไทย เช่น ระยะเวลาการขนส่งถึงสนามบินนานาชาติอู๋ซวีเพียงแต่ 2 ชั่วโมง และระยะเวลาการขนส่งถึงด่านตงซิงผ่านทางบก 3-4 วัน สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมายังสคต.หนานหนิงทาง Email : thaitcnanning@ditp.go.th

ที่มา :

http://www.gx.chinanews.com.cn/cj/2023-04-26/detail-ihcnvyrk7961990.shtml

https://mp.weixin.qq.com/s/SYDROU7LvG6mMsIFAKmi7A

http://www.customs.gov.cn/

https://mp.weixin.qq.com/s/iOd96q-cCn92xqD2g0AcDg

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

Login