หน้าแรกTrade insight > การจัดเตรียมพิธีประกาศยกระดับด่านชายแดนเมืองจ่า ลิ๋ง (Trà Lĩnh) – ลอง บาง (Long Bang)

การจัดเตรียมพิธีประกาศยกระดับด่านชายแดนเมืองจ่า ลิ๋ง (Trà Lĩnh) – ลอง บาง (Long Bang)

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ด่านชายแดนเมืองจ่า ลิ๋ง (Trà Lĩnh) ในเขตฉงชิ่ง (Trùng Khánh) คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกาวบั่ง (Cao Bằng) ได้จัดการประชุมระหว่างคณะผู้แทนจังหวัดกาวบั่ง และคณะผู้แทนรัฐบาลประชาชนเมืองไป่เซ่อ (Bách Sắc) ประเทศจีน เกี่ยวกับพิธีประกาศยกระดับด่านชายแดนจ่า ลิ๋ง (เวียดนาม) – ลอง บาง (จีน) เป็นด่านระหว่างประเทศ

โดยจังหวัดกาวบั่ง มีนายหว่าง ซวน แอ๊ง (Hoàng Xuân Ánh) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะ ส่วนเมืองไป่เซ่อ (จีน) มีนายก๊าต ก๊วก ควา (Cát Quốc Khoa) รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำเมือง นายกเทศมนตรีเมืองเป็นหัวหน้าคณะ โดยมีผู้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วย

นายหว่าง ซวน แอ๊ง (Hoàng Xuân Ánh) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกาวบั่ง กล่าวในการเจรจาโดยเน้นย้ำว่า การประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการยกระดับด้านชายแดนจ่า ลิ๋ง (Trà Lĩnh) – ลอง บาง (Long Bang) เป็นด่านระหว่างประเทศ และการเปิดด่านชายแดนน่า ดออ๋อง (Nà Đoỏng) – น่า ไซ๊ (Nà Ráy) ถือเป็นก้าวสำคัญในการยืนยันการพัฒนาความร่วมมือระหว่างจังหวัดกาวบั่งและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ยังคงมีส่วนร่วมในการรวบรวมและส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายต่อไป โดยเฉพาะการส่งเสริมการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าการเกษตร ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จังหวัดกาวบั่งได้กำหนดให้ด่านชายแดนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจด่านชายแดน ด้วยเหตุนี้ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด่านชายแดนจึงได้รับความสนใจจากทางจังหวัดมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานด่านชายแดนได้ส่งเสริมการนําเข้าและการส่งออกสินค้า ด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด่านชายแดนที่เพิ่มมากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้มีการขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุน

จังหวัดกาวบั่งและเมืองไป่เซ่อ มีด่านชายแดนส๊อก ซาง (Sóc Giang) – บิ่ง ม๋าง (Bình Mãng) และด่านชายแดนระหว่างประเทศจ่า ลิ๋ง – ลอง บาง ซึ่งรวมไปถึงด่านชายแดนน่า ดออ๋อง (Nà Đoỏng) – น่า ไซ๊ (Nà Ráy) และด่านชายแดนป่อ แปว (Pò Peo) – ญั่ก วู (Nhạc Vu) ส่วนด่านชายแดนดิ่ง ฟอง (Đình Phong) – เติน หืง (Tân Hưng) ซึ่งยังไม่เปิดดำเนินการระหว่างประเทศ เนื่องจากเวียดนามและจีนยังไม่ได้ดําเนินการยกระดับ

นายหว่าง ซวน แอ๊ง เสนอแนะว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดเพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพรมแดนในการแลกเปลี่ยนสินค้า

นายก๊าต ก๊วก ควา นายกเทศมนตรีเมืองไป่เซ่อ (จีน) เห็นด้วยเกี่ยวกับแผนและโครงการจัดพิธีการศุลกากรด่านระหว่างประเทศจ่า ลิ๋ง (เวียดนาม) – ลอง บาง (จีน) ซึ่งรวมถึงเส้นทางพิธีการศุลกากรด่านชายแดนน่า ดออ๋อง – น่า ไซ๊ และได้ตกลงกันว่าจะพัฒนาความร่วมมือในด้านบริการ การค้า วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน

นายก๊าต ก๊วก ควา คาดว่า จังหวัดกาวบั่ง จะช่วยอำนวยความสดวกให้ผู้ประกอบการจีนในด้านลงทุน และหวังว่าการเจรจาครั้งนี้จะทําให้ข้อตกลงต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภายใต้กรอบการเจรจา ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพิธีประกาศยกระดับด่านชายแดนจ่า ลิ๋ง – ลอง บาง เป็นด่านระหว่างประเทศ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ด่าน

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

 

ข้อคิดเห็น สคต

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของเวียดนาม โดยในปี 2565 การค้าทวิภาคีมีมูลค่าประมาณ 178,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกของเวียดนามไปยังประเทศจีนมีมูลค่า 119,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และนำเข้า 58,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ในสภาวการณ์ที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายกำลังพัฒนาเป็นไปทางที่ดี รวมถึงความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายในการอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรที่ด่านชายแดน รวมถึงการส่งเสริมการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่าง 2 ประเทศมากขึ้น ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกิจกรรมการค้าภายในประเทศและการนำเข้า-ส่งออก รัฐบาลเวียดนามและจีนได้มีการตกลงและยกระดับคู่ด่านชายแดนเมืองจ่า ลิ๋ง (Trà Lĩnh) – ลอง บาง (Long Bang) และยกระดับเป็นด่านระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่งออกและนำเข้าของ 2 ประเทศ ซึ่งการพัฒนายกระดับเป็นด่านระหว่างประเทศด่านชายแดนเมืองจ่า ลิ๋ง (Trà Lĩnh) – ลอง บาง (Long Bang) ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตการค้าระหว่าง 2 ประเทศในอนาคต ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกมากขึ้น โดยการยกระดับคู่ด่านชายแดนเมืองจ่า ลิ๋ง (Trà Lĩnh) – ลอง บาง (Long Bang) และยกระดับเป็นด่านระหว่างประเทศจะเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการผ่านพิธีการสินค้าข้ามพรมแดนของทั้งเวียดนามและจีน นอกจากด่านสากลหูหงิ (Huu Nghi) ด่านชายแดนเตินแทงห์ (Tan Thanh) ด่านรถไฟด่งดัง (Dong Dang) และ ด่านชายแดนหม่องก๋าย (Mong Cai) ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกที่ผู้ประกอบการไทยสามารถพิจรณามในการส่งออกผ่านเวียดนามไปจีน

อ่านข่าวฉบับเต็ม : การจัดเตรียมพิธีประกาศยกระดับด่านชายแดนเมืองจ่า ลิ๋ง (Trà Lĩnh) – ลอง บาง (Long Bang)

Login