หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > การค้าครึ่งปีแรกของเมียนมามุ่งเน้นตลาดจีน ไทย และสิงคโปร์

การค้าครึ่งปีแรกของเมียนมามุ่งเน้นตลาดจีน ไทย และสิงคโปร์

เมียนมาค้าขายกับคู่ค้าต่างประเทศผ่านช่องทางการค้าทางทะเลและการค้าชายแดน โดยประเทศจีน ไทย และสิงคโปร์เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของเมียนมาในช่วงครึ่งปีแรก (เมษายน-กันยายน 2566) ของปีงบประมาณ 2566-2567 ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เมียนมา

การค้าระหว่างประเทศของเมียนมามีมูลค่ารวม 16.077 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งปีแรก โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 7.623 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และการนำเข้ามูลค่า 8.454 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในช่วงครึ่งปีแรก ประเทศจีนเป็นคู่ค้าหลักของเมียนมา โดยมีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 4.503 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งประกอบด้วยการส่งออกมูลค่า 1.54 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และการนำเข้ามูลค่า 2.96 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  รองลงมาคือไทยและสิงคโปร์ตามลำดับ

การค้าระหว่างเมียนมาและไทยมีมูลค่า 3.068 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมีการส่งออกมูลค่า 2.035 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และการนำเข้ามูลค่า 1.833 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

การค้าระหว่างเมียนมาและสิงคโปร์มีมูลค่า 1.812 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยมีการส่งออกมูลค่า 72.356 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  และการนำเข้ามูลค่า 1.74 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

********************************************

Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login