หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > การขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือของจังหวัด Mazandaran ทางตอนเหนือของอิหร่าน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 108

การขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือของจังหวัด Mazandaran ทางตอนเหนือของอิหร่าน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 108

สำนักงานการท่าเรือและการเดินเรือจังหวัด Mazandaran (The province’s Ports and Maritime Department) เปิดเผยสถิติการขน

ถ่ายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 108 ในท่าเรือของจังหวัด Mazandaran ทางตอนเหนือของอิหร่าน ในช่วงหกเดือนแรกของปีปฏิทินปัจจุบันของอิหร่าน (21 มีนาคม – 22 กันยายน) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในปีที่ผ่านมา โดยสินค้าหลักที่ส่งออกจากท่าเรือจังหวัดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่สินค้า

เกษตร แร่ธาตุ อาหาร และเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็น ส่วนผลิตภัณฑ์หลักที่นำเข้าผ่านท่าเรือ คือ ธัญพืช กระดาษและกระดาษแข็ง ไม้และกระดาน

องค์การท่าเรือและการเดินเรือของอิ ห ร่ า น ( Iran’s Ports and Maritime Organization: PMO) ประกาศว่าการขนถ่ายสินค้าในท่าเรือของอิหร่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในช่วงหกเดือนแรกของปีปัจจุบัน โดยมีสินค้าบรรทุกและขนถ่ายสินค้าเข้าท่าเรือจำนวน 111,806,313 ตันประกอบด้วยการบรรทุกสินค้าลงเรือ (loading) มีจำนวน 74,415,327 ตัน และก า ร ข น        สิ น ค้ า อ อ ก จ า ก เรื อ (Unloading) 37,392,654 ตัน ปริมาณการขนถ่ายสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับตัวเลขในช่วง 6 เดือนเดียวกันของปีก่อน ในช่วงเวลาดังกล่าว การดำเนินการขนถ่ายในภาคตู้คอนเทนเนอร์มีจำนวนถึง 1,432,672 TEU ซึ่งมากกว่าร้อยละ 5 จาก 1,284,604 TEU ในช่วงหกเดือนแรกของปีที่ผ่านมา

ในขณะที่อิหร่านกำลังต่อสู้กับการคว่ำบาตรทาลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ ท่าเรือของประเทศซึ่งเป็นประตูสำคัญในการส่งออกและนำเข้ามีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ครั้งนี้ ด้วยความสำคัญนี้ อิหร่านจึงให้การสนับสนุนท่าเรืออย่างเต็มที่และการพัฒนาท่าเรืออย่างจริงจังและมีความสำคัญมากขึ้น โดยรัฐบาลอิหร่านได้กำหนดโครงการเพื่อพัฒนาท่าเรือเพิ่มเติม และยังใช้มาตรการบางอย่างเพื่อส่งเสริมการลงทุนในท่าเรือ นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าพื้นฐาน

องค์กรท่าเรือและการเดินเรือของอิหร่านได้กำหนดโครงการจำนวนมากเพื่อพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือของประเทศ เนื่องจากประเทศตั้งเป้าที่จะเพิ่มกำลังการผลิตของท่าเรือเป็นสองเท่าในระยะเวลาห้าปีตามข้อมูลของ PMO ความสามารถในกาขนถ่ายของท่าเรือของประเทศเพิ่มขึ้นจาก 180 ล้านตันในปฏิทินอิหร่านปี 1392 (สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2014) เป็น 250 ล้านตันในปี 1399 (สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2021)

ความเห็นสำนักงาน
มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้อิหร่านได้พยายามพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเพื่อให้สามารถยืนหยัดด้วยตนเอง ลดการพึ่งพึงจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของอิหร่านมีการขยายตัประชาชนมีงานทำมากขึ้น ภาวะเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง ท้ายที่สุดลดแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศ

ที่มา :

https://www.tehrantimes.com/news/4 8 9 7 6 9 /Loading-unloading-of-goods-up-1 0 8 -inMazandaran-ports

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login