หน้าแรกTrade insightข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ > กัมพูชาส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% จากปีที่ผ่านมา

กัมพูชาส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% จากปีที่ผ่านมา

นาย Yang Saing Koma รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของกัมพูชา ให้ข้อมูลว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญของกัมพูชา พืชเศรษฐกิจนี้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยกัมพูชามีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 200,000 เฮคเตอร์ มีผลผลิต มากกว่า 1.1 ล้านตัน โดยส่งออกมากกว่า 170,000 ตันไปยังไทยและเวียดนาม

นาย Yang Saing Koma ตั้งข้อสังเกตว่า จังหวัดที่ผลิตข้าวโพดเลี้ยวสัตว์ในกัมพูชาเป็นจำนวนมาก ได้แก่ พระตะบอง กันดาล บันทายเมียนเจย กัมปงจาม ตบงคำมุม ไพลิน กระแจะ โพธิสัตว์ เปรยแวง และพระวิหาร เนื่องจากปัจจุบันสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยและราคาที่สูงขึ้น จึงมีการขยายการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น หลักๆ นำไปผลิตอาหารสัตว์ โดยรัฐบาลกัมพูชา ได้อำนวยความสะดวกในการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและหาตลาดจำหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกร โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เกษตรชุมชนและสมาคมเกษตรกรผู้ผลิตการเกษตรแห่งกัมพูชา แนวทางเชิงกลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชายังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตามรายงานของกรมการเกษตร จังหวัดพระตะบอง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2566 การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดพระตะบองได้ขยายเป็น 130,000 เฮกตาร์ ผ่านรอบการเพาะปลูกสองรอบในปีนี้ การเก็บเกี่ยวครั้งแรกตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และในปัจจุบัน เกษตรกรอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการเพาะปลูกรอบที่สอง

นาย Heng Sithy เจ้าหน้าที่อาวุโสของกรมการเกษตร จังหวัดพระตะบอง กล่าวว่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการเพาะปลูกรอบที่สองนี้ จะขยายไปจนถึงเดือนธันวาคม โดยในปี 2566 นี้ จังหวัด
พระตะบองปลูกข้าวโพดในปริมาณที่มากขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีความต้องการของตลาดสูงขึ้น ปัจจุบัน ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ระหว่าง 650 ถึง 700 เรียล (0.16–0.18 ดอลลาร์) ต่อกิโลกรัม

นาง Em Sophoan เจ้าของ Hing Sophoan Silo ในจังหวัดพระตะบอง กล่าวว่า Hing Sophoan Silo ได้เสร็จสิ้นการจัดซื้อรอบแรกแล้วโดยสามารถรับซื้อได้มากกว่า 10,000 ตัน โดยทั่วไป ไซโล Hing Sophoan Silo จะซื้อประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ตันต่อปี แต่การซื้อที่ลดลงนี้ เนื่องจากไทยนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกัมพูชาลดลง อย่างไรก็ตาม ตั้งข้อสังเกตว่า ราคาข้าวโพดยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี และตลาดภายในประเทศยังมีความต้องการสูงโดยบริษัทในท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มบริษัทเกษตรกรรม Mong Reththy Group ซึ่งเป็นรายใหญ่ ได้ส่งคำสั่งซื้อจำนวนมากไปที่เกษตรกร ในปี 2566 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในประเทศกัมพูชาได้ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวนมากเพื่อผลิตอาหารสัตว์และเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณที่มากขึ้นในปีนี้ เนื่องจากราคาดี

ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2023 กัมพูชาส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มูลค่า 42 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

โอกาส/ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย

1. กัมพูชาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งข้าวโพดฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยในฤดูฝนจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม จากแหล่งผลิตในพื้นที่จังหวัดที่ใกล้กับชายแดนไทย เช่น พระตะบอง ไพลิน อุดรเมียนเจย บันทายเมียนเจย ส่วนข้าวโพดฤดูแล้งจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม จากแหล่งผลิตจังหวัดกัมปงจาม และกันดาล ปัจจุบัน โรงงานอาหารสัตว์ในกัมพูชา มีความต้องการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 4-5 แสนตันต่อปี เนื่องจากมีการตั้งโรงงานอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีฟาร์มเลี้ยงสุกรและไก่ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่าร้อยละ 60-70 ใช้เพื่อป้อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศ ที่เหลือส่งออกไปต่างประเทศ

2. ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรงงานอาหารสัตว์ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถพิจารณาเข้ามาลงทุนโดยใช้กัมพูชาเป็นฐานการผลิตได้ เนื่องจากกัมพูชาเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทย แรงงานมีราคาถูก มีวัตถุดิบที่มากเพียงพอ รวมทั้งราคาไม่แพง มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศต่างๆ รวมทั้งมีกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ที่ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนมากมาย

—————————

Phnom Penh Posts

พฤศจิกายน 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login