หน้าแรกTrade insight > กระแสการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทรนด์ใหม่ตลาดค้าปลีกในเวียดนาม

กระแสการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทรนด์ใหม่ตลาดค้าปลีกในเวียดนาม

บริษัทในเวียดนามหลายแห่งกำลังเปลี่ยนวิธีดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อให้ทันกับกระแสการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้นซึ่งรวมถึงการลดขยะพลาสติก การซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็น หรือแยกประเภทขยะเพื่อรีไซเคิล เปิดเผยโดยผู้จัดการภาคเหนือของ NielsenIQ Vietnam (นาง Dang Thuy Ha) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดระดับโลก

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่ผู้ค้าปลีกสามารถใช้ ได้แก่ ราคาที่เหมาะสม ความปลอดภัยและสุขอนามัย แบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการขาย

นาง Dang Thuy Ha ได้แนะนำทางเลือกทั่วไป เช่น การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในการขนส่ง การจัดหาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก การลดขยะจากอาหาร หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน หลายปีที่ผ่านมา ต้นแบบการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมในชุมชน เช่น การใช้ใบตองห่อผักและผลไม้ การใช้ขวดน้ำที่เป็นแก้วไม้ไผ่หรือหลอดกระดาษ การเปลี่ยนถ้วยพลาสติกเป็นถ้วยกระดาษ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้ผู้ผลิตดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ควรพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรวบรวมข้อมูลระดับการปล่อยมลพิษ ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ AI และระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานและลดการสิ้นเปลืองน้ำ พลังงาน และวัสดุ

นาย Vo Tri Thanh ผู้อำนวยการของสถาบันกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และความสามารถในการแข่งขัน กล่าวว่า แนวโน้มการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการพูดถึงมากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขาดเงินทุนสำหรับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์ผลกระทบ

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ของชาวเวียดนาม ผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน หลายองค์กรในประเทศเวียดนามกำลังเปลี่ยนวิธีดำเนินธุรกิจใหม่ให้ทันกับกระแสการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างเป็นระบบ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ แต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเวียดนามยังขาดเงินทุนสำหรับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นำเสนอโอกาส/แนวทาง

กระแสการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นกระแสในกลุ่มผู้บริโภคเวียดนาม สินค้าและบริการที่มีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะได้รับการตอบรับมากขึ้น เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการเข้ามากระจายสินค้าในตลาดเวียดนามมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องการเข้ามาจำหน่ายในตลาดเวียดนาม ควรคำนึงถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับกระแสการให้ความสำคัญการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคเวียดนาม

จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login