หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > กระทรวงพาณิชย์เมียนมาประกาศว่า รายได้จากการส่งออกจะต้องนำฝากภายในระยะเวลาที่กำหนด

กระทรวงพาณิชย์เมียนมาประกาศว่า รายได้จากการส่งออกจะต้องนำฝากภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์เมียนมา ประกาศเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ให้ผู้ส่งออกต้องวางเงินรายได้จากการส่งออกภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกระงับการจดทะเบียน และจะถูกดำเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถ้าผู้ส่งออกรายใดไม่นำฝากเงินรายได้จากการส่งออกจะถูกระงับการจดทะเบียนการส่งออก และจะถูกดำเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รายได้จากการส่งออกจะต้องฝากภายใน 45 วันสำหรับสินค้าที่จะส่งออกไปยังประเทศในเอเชีย และภายใน 90 วันสำหรับประเทศอื่น ๆ นอกเอเชีย ผู้ส่งออกจะต้องฝากรายได้จากการส่งออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารของผู้ส่งออก บทลงโทษจะดำเนินการกับผู้ส่งออกที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ภายใต้กฎหมายการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามประกาศของธนาคารกลางแห่งเมียนมา เลขที่ 27/2022

เมื่อบริษัทไม่สามารถนำฝากเงินรายได้จากการส่งออกภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากส่งออกตามข้อกำหนดธนาคารกลางเมียนมา จะถูกส่งรายชื่อไปยังกระทรวงพาณิชย์เมียนมา และแจ้งให้ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต (ธนาคาร) ทราบเกี่ยวกับรายชื่อนั้น นอกจากนี้ กรมการค้าจะแจ้งรายชื่อบริษัทเหล่านั้นไปยังสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา (UMFCCI) โดยกรมการค้าจะระงับทะเบียนผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าของบริษัทเป็นเวลาสองสัปดาห์หลังจากแจ้งให้บริษัทเหล่านั้นทราบ หากบริษัทมีการชำระรายได้จากการส่งออกแล้ว จะสามารถเรียกคืนการจดทะเบียนการส่งออก/นำเข้าได้

บริษัทที่ไม่นำฝากเงินรายได้จากการส่งออกจะถูกระงับการจดทะเบียน และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายภายใต้มาตรา 42-a ของกฎหมายว่าด้วยการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กรมการค้าได้แจ้งให้ผู้ส่งออกทราบเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ถึงหลักเกณฑ์บังคับการฝากรายได้จากการส่งออกภายในระยะเวลาที่กำหนด

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 11 ตุลาคม 2566

Login