หน้าแรกTrade insight > มาเลเซียตั้งเป้าเป็นผู้นำตลาดฮาลาลระดับโลกภายในปี 2568

มาเลเซียตั้งเป้าเป็นผู้นำตลาดฮาลาลระดับโลกภายในปี 2568

ที่มา : สำนักข่าว The edge Malaysia

รัฐบาลมาเลเซียมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศมาเลเซียเป็นผู้นำในตลาดฮาลาลนานาชาติ โดยตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 63,100 ล้านริงกิต ภายในปี 2568 นายกรัฐมนตรี ดาโต๊ะ เสรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย กล่าวว่า ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมของประเทศคือการเป็นผู้นำในตลาดฮาลาล

ความพยายามในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศและการประสานงานระหว่างของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การเข้าถึงตลาดที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของมาเลเซียจะได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนแม่บทอุตสาหกรรมฮาลาลปี 2030 ตามแผนที่รัฐบาลฯ ได้วางไว้จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่เพิ่มเติมจากปัจจุบัน เช่น ยา อุปกรณ์การแพทย์ และแฟชั่นมุสลิม ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและให้โอกาสการจ้างงานและสร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการพัฒนาตลาดฮาลาลให้แข็งแกร่งขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีเป้าหมายในภารกิจของรัฐบาลในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ

ความคิดเห็น สคต.

มาเลเซียมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศมาเลเซียเป็นผู้นำในตลาดฮาลาลนานาชาติผ่านการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานฯ มีความเห็นว่ามาเลเซียกำลังเผชิญกับความท้าทายในอุตสาหกรรมฮาลาลคือมาเลเซียจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานที่เชื่อถือได้ที่เหมาะสมในการรับรองฮาลาลสำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งควรริเริ่มสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับฮาลาลในประเทศ

ความท้าทายอีกประการหนึ่งก็คือการเข้าถึงตลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการทำธุรกิจ ประเทศมาเลเซียจะต้องผลักดันสินค้าให้ไม่เพียงแต่พึ่งพาการรับรองฮาลาลเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการรับรองหรือมาตรฐานอื่นๆ ด้วย เช่น Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) หรือ Conformité Européenne (CE) เป็นต้น จึงจะสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถก้าวเข้าสู่กลุ่มบริษัทฮาลาลระดับโลก

สำนักงานเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการไทยที่จะสามารถเข้ามาเป็นหนึ่งในห่วงโซ่สินค้า     ฮาลาล เนื่องจากมาเลเซียมีความสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากไทยเข้ามาเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตและเพื่อการ Re-Export ต่อไปยังประเทศที่สาม

ที่มา :

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login