หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > ภาคธุรกิจแฟชั่นของซาอุดีอาระเบียมีส่วนสนับสนุน GDP ของประเทศ ร้อยละ 1.40 ในปี 2022

ภาคธุรกิจแฟชั่นของซาอุดีอาระเบียมีส่วนสนับสนุน GDP ของประเทศ ร้อยละ 1.40 ในปี 2022

ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยภาคธุรกิจแฟชั่นของซาอุดีอาระเบียมีส่วนสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมีส่วนสำคัญต่อ GDP ร้อยละ 1.40 ในปี 2022 ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 12.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (46.9 พันล้านรียัล) โดยมีการคาดการณ์ว่าภาคธุรกิจแฟชั่นสามารถสร้างยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 มูลค่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2025 จากยอดขายในปี 2021 มูลค่า 24 พันล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ภาคธุรกิจแฟชั่นของซาอุดีอาระเบียมีส่วนสร้างงานเพิ่มขึ้น โดยในปี 2022 สามารถสร้างงานได้ถึง 230,000 คน โดย 90,000 คนอยู่ในสายอาชีพแฟชั่นหลัก และอีก 14,000 คนอยู่ในอาชีพแฟชั่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก สัดส่วนการจ้างงานของผู้หญิงในภาคธุรกิจแฟชั่นของซาอุดีอาระเบียสูงถึงร้อยละ 52 ซึ่งเป็นสถิติที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศของซาอุดีอาระเบียตามวิสัยทัศน์ 2030

ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 19 ของโลก โดยมี GDP ต่อหัว 23,585 เหรียญสหรัฐ เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยภาคการผลิตน้ำมันซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของรายได้จากการส่งออก และร้อยละ 43 ของ GDP ของประเทศ ซึ่งตามเป้าหมายของซาอุดีอาระเบียคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันตามวิสัยทัศน์ 2030

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login